V  25 Zapp vom Eichenplatz  GHKL-R
V  124 Esico von Scrapelowe  GHKL-R
V 1 Alisha vom Eichenplatz  GHKL-H
SG 34 Don vom Eichenplatz  JHKL-R