breeding group

V 23  Sky vom Eichenplatz  GHKL-M
V 6  Unique vom Eichenplatz  GHKL-F 
V 81  Sandy vom Eichenplatz  GHKL-F
SG 41  Zoff vom Eichenplatz  JHKL-M
SG 116  Xanti vom Eichenplatz  JHKL-F
7th place  breeding group "vom Eichenplatz"