Show results from 10/20/2013 OG breed- and recruitment show in Potsdam (LG 2):

Vetkl Alisha  Alisha vom Eichenplatz  VetKL-F  1st
Nelli-vom-Zellergrund  Nelli vom Zellergrund  GHKL-F  V 1
Cira-vom-Eichenplatz  Cira vom Eichenplatz  JHKL-F  SG 1
Iso-vom-Eichenplatz  Iso vom Eichenplatz  JKL-M  SG 3

 

Show results from 10/20/2013 OG breed- and recruitment show in Wuppertal-Barmstedt (LG 5):

Unique-vom-Eichenplatz  Unique vom Eichenplatz  GHKL-F  V 1